Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Kościelna 8A, 83-032 Pszczółki

 

Regulaminy

    REGULAMIN CZYTELNI KOMPUTEROWEJ

    W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

                  W PSZCZÓŁKACH

1. Czytelnia internetowa jest bezpłatna i ogólnie dostępna.

2. Z czytelni mogą korzystać użytkownicy od 13-go roku życia.

3. Podczas korzystania nie spożywa się posiłków i nie pije napojów.

4. Korzystanie z Internetu służy przede wszystkim do celów edukacyjnych i informacyjnych.

5. Użytkownik jest zobowiązany do wpisania się do rejestru odwiedzin. Wpis do rejestru

jest jednoznaczny ze zgodą na przestrzeganie regulaminu.

6. Ze stanowiska komputerowego można korzystać 1 godzinę, sesja może być

wydłużona lub skrócona, w zależności od liczby osób oczekujących.

Decyzję podejmuje bibliotekarz.

 

Uwaga: Tekst regulaminu czytelni komputerowej w trakcie opracowania.

 

         REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZÓŁKACH

                                   § 1

                     ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

1. Czytelnikiem bezpłatnie kozrystającym z biblioteki może zostać każdy, kto dopełni

następujących formalności obowiązujących przy zapisie:

a) zapozna się szczegółowo z Regulaminem Wypożyczania Zbiorów,

b) okaże dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,

c) wypełni kartę zapisu i zobowiąże się własnoręcznym podpisem do przestrzegania

regulaminu.

2. Za czytelnika do lat 18 odpowiada i podpisuje jedno z rodziców lub opiekun

prawny.

3. Czytelnik ma obowiązek informować Bibliotekę o zmianie nazwiska i miejsca

zamieszkania.

4. Przy wypożyczaniu książek szczególnie cennych może być pobrana kaucja

w wysokości równej wartości inwentarzowej danej książki.

5. Nieodebrana kaucja przejmowana jest przez Bibliotekę po upływie 2 lat od

chwili, gdy czytelnik zaprzestał korzystania z wypożyczalni.

6. Wypożyczyć można równocześnie dwa woluminy.

7. Czytelnicy nie posiadający stałego adresu zameldowania na terenie RP mogą

wypożyczać jednocześnie jeden wolumin, za który są zobowiązani pozostawić

kaucję w wysokości wartości inwentarzowej książki, nie mniejsej jednak niż 25 zł.

8. Zbiory wypożycza się na okres 30 dni.

9. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych książek.

10. Bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 8,

 jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.

                                  § 2

        POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTEKI

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów.

2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.

Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone

przez bibliotekarza, a niezgłoszone uprzednio, obciążają czytelnika.

                                § 3

              SANKCJE REGULAMINOWE

1. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek (z wyjątkiem przypadków

uzasadnionych) pobiera się opłatę zryczałtowaną w wysokości dwa złote za każdy

miesiąc.

2. Za wysłanie upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości kosztów przesyłki.

3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji

odpowiada czytelnik.

4. W przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) zwolnienie od kary regulaminowej

może nastąpić tylko po przedłożeniu w Biblotece odpowiedniego zaświadczenia wystawionego

przez uprawnione organy.

5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany

jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemożliwe - do uiszczenia

odszkodowania w wysokości ustalonej przez kierownika wypożyczalni. Dopuszcza się

możliwość odkupienia innej książki w zamian za zagubioną lub zniszczoną.

6. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni w zależności od aktualnej

wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia, jednak w kwocie nie niższej niż:

10 zł dla wydawnictw z lat 1945 - 1982,

15 zł dla wydawnictw z lat 1983 - 1996,

3-krotna wartość inwentarzowa dla książek wydanych po 1996 r.

7. W przypadku dzieł szczególnie cennych wysokość odszkodowania ustala kierownik

wypożyczalni wg aktualnej ceny antykwarycznej po konsultacji z antykwariatem.

8. Za zgubienie lub uszkodzenie jednej z części dzieła wieloelementowego pobiera

się należność za całe dzieło. Pozostałe części dzieła stanowią nadal własność Biblioteki.

9. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje

czytelnikowi pokwitowanie.

10. Kierownik Biblioteki może przyjąć w zamian za zagubioną lub uszkodzoną

pozycję inną książkę przydatną w Bibliotece, za co również wydaje stosowne

poświadczenie.

11. Jeśli czytelnik, mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę, odmawia

zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

                                       § 4

CENNIK USŁUG KSEROGRAFICZNYCH I KOMPUTEROWYCH

Kopia jednostronna format A4 - 0,30 zł         Wydruk czarno-biały A3 - 1,00 zł

Kopia jednostronna format A3 - 0,60 zł         Wydruk kolor A3 - 2,00 zł

Skanowanie-kolor format A4 - 1,50 zł           Kserokopia A3 czarno-biała - 0,60 zł

Wydruk strony czarno - białej format A4 - 0,50 zł    Kserokopia A3 kolor - 1,20 zł

Wydruk strony kolorowej A4 - 1,00zł

                                        § 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uwagi i życzenia oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnicy

mogą zgłaszać kierownikowi wypożyczalni.

2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo

pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

3. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołąnia się od decyzji kierownika do dyrektora GBP

w Pszczółkach.

Pszczółki, 08.06.2018

                                                                           Dyrektor GBP w Pszczółkach

                                                                                     Renata Ziółek

 

 

                                                

 

 

WYCIĄG Z REGULAMINU WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW

                                   § 1

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

1. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

   a) Zapoznać się szczegółowo z Regulaminem Wypożyczania Zbiorów.

   b) Okazać dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

   c) Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do

przestrzegania Regulaminu.

3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice

lub opiekunowie prawni.

4. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie nazwiska oraz

miejsca zanieszkania.

5. Przy wypożyczaniu książek szczególnie cennych kierownik wypożyczalni

może ustalić kaucję.

6. Wypożyczyć można jednocześnie 2 woluminy.

7. Książki wypożycza się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin zwrotu można

prolongować o kolejne 30 dni.

8. Bibliotekarz moze zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 7,

jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.

                                            § 2

                     POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTEKI

1. Czytelnik zobowiązany jest do troskliwego obchodzenia się z wypożycznonymi zbiorami.

2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia

lub braki stron należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a nie zgłoszone uprzednio,

obciążają czytelnika.

                                              § 3

                            SANKCJE REGULAMINOWE

1. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków,

pobiera się opłatę zryczłtowaną w wysokości 2 złote za miesiąc.

2. Za wysłanie upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości kosztów przesyłki.

3. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki odpowiada czytelnik, który jest zobowiązany

do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemożliwe - do uiszczenia odszkodowania w

wysokości ustalonej przez kierownika wypożyczalni. Dopuszca się możliwość odkupienia

w zamian za zagubioną lub zniszczoną.

                                          § 4

CENNIK  USŁUG  KSEROGRAFICZNYCH I KOMPUTEROWYCH

Kopia jednostronna format A4 - 0,30 zł                                Wydruk czarno-biały A3 - 1,00 zł

Kopia jednostronna format A3 - 0,60 zł                                Wydruk kolor A3 - 2,00 zł

Skanowanie kolor - format A4 - 1,50 zł                                Kserokopia A3 czarno-biała - 0,60 zł

Wydruk strony czarno - białej format A4 - 0,50 zł                 Kserokopia A3 kolor - 1,20 zł

Wydru strony kolorowej A4 - 1,00 zł

                                     § 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uwagi i życzenia oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnicy mogą

zgłaszać kierownikowi wypożyczalni.

2. Czytelnik niestosujacy się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo

pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji kierownika do dyrektora GBP w Pszczółkach.

Pszczółki, 08.06.2018                                                  dyr. GBP w Pszczółkach

                                                                                             Renata Ziółek

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 14
Utworzono dnia: 21.08.2020

Historia publikacji

  • 30.09.2020 15:33, Administrator
    Edycja strony: Regulaminy
  • 30.09.2020 15:28, Administrator
    Edycja strony: Regulaminy
  • 30.09.2020 15:04, Administrator
    Edycja strony: Regulaminy