Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Kościelna 8A, 83-032 Pszczółki

 

Statut

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSZCZÓŁKACH

 

                              Przepisy ogólne

                                         § 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach, zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

1) Wpisu nr 1 z dnia 11 stycznia 2002 r. do rejstru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Pszczółki.

2) Ustawy z dnia 27 czerwca  1997 r. o bibliotekach (t.j.Dz.U. 2012 poz.642 z późn. zmianami)

i przepisów wydanych na jej podstawie.

3) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(t.j.Dz.U.2012 poz. 406).

4) Niniejszego statutu.

5) Uchwały nr XXXI/319/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 30 września 2014 r.

                                         § 2

 

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach jest samorządową instytucją kultury,

posiada osobowość prawną i własny majątek, stanowiący podstawę wykonywania

zadań statutowych.

2. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Pszczółki, a terenem jej działania - gmina Pszczółki.

3. Organizatorem Biblioteki jest Wójt Gminy Pszczółki

4. Zbiory biblioteczne są włąsnością Biblioteki, a opiekę nad nimi sprawuje dyrektor Biblioteki.

                                               § 3

1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej w swej treści:

    1) nazwę instytucji w pełnym brzmieniu,

    2) adres biblioteki,

    3) numery telefonów.

2. Biblioteka używa pieczęci okrągłej, zawierającej w otoku jej nazwę.

                               Cele i zadania biblioteki

                                        § 4

Podstawowym celem działalności Biblioteki i jej punktów jest rozwijanie oraz

zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianie

wiedzy i nauki oraz rozwój kultury.

                                       § 5

1. Biblioteka realizuje swoje cele poprzez:

   1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę zbiorów bibliotecznych.

   2) planowanie zakupu książek i prenumeratę czasopism, ocenę zbiorów i ich przydatności

w środowisku,

   3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz

uczestniczenie w wymianie międzybibliotecznej,

   4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książek i

czasopism,

    5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom

niepełnosprawnym,

    6) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowo-wychowawczymi,

instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i

zaspokajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych społeczeństwa.

2. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

          Organy Biblioteki, organizacja, pracownicy

                                 § 6

1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na

zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektor ustala regulamin organizacyjny Biblioteki, strukturę zatrudnienia, regulaminy

i inne wewnętrzne akty normatywne.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za realizację budżetu Biblioteki.

4. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej.

                                     § 7

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora Biblioteki wykonuje Wójt

Gminy Pszczółki.

                                    § 8

1. W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administarcyjnej oraz

obsługi. Mogą też być zatudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związanych z działalnością

Biblioteki.

2. Pracowników zatrudnia i zwania dyrektor Biblioteki.

                                    § 9

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych

stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

                                    § 10

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię dla dzieci i czytelnię komputerową.

                                    § 11

Biblioteka może prowadzić punkty biblioteczne.

                                    § 12

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala dyrektor poprzez regulamin

organizacyjny, nadawany w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej.

                                    § 13

Przy Bibliotece mogą działąć Koła Przyjaciół Biblioteki, zgodnie z wewnętrznymi

uregulowaniami.

       Źródła finansowania i gospodarka finansowa biblioteki

                                    § 14

Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Pszczółki, dochodów własnych

i innych źródeł.

                                    § 15

Biblioteka może w ramach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za usługi,

a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

                                   § 16

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji

kultury.

                                   § 17  

Biblioteka gospodaruje samodzielnie powierzonym mieniem oraz prowadzi odrębną

gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich

wykorzystywania.

                                   § 18

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

                                   § 19

Sprawozdanie finansowe Biblioteki za dany rok kalendarzowy zatwierdza Wójt

Gminy Pszczółki.

                       Nadzór nad Biblioteką

                                  § 20

1. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Organizator.

2. Organizator dokonuje kontroli i oceny działalności Biblioteki.

3. Kontrola i ocena, o której mowa w ust.2, obejmuje w szczególności:

   1) realizację zadań statutowych Biblioteki;

   2) prawidłowość gospodarowania mieniem komunalnym;

   3) gospodarkę finansową Biblioteki.

4. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego w Gdańsku.

                                   § 21

Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym

dla jego nadania.

                                                            20 grudnia 2017 roku

                                                            Dyrektor GBP w Pszczółkach

                                                            Renata Ziółek

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 201
Utworzono dnia: 21.08.2020

Historia publikacji

  • 28.09.2020 16:11, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 28.09.2020 16:08, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 28.09.2020 16:01, Administrator
    Edycja strony: Statut